วิธีทำดอทคอม (Witeetum.com)

สาระพัดวิธีที่คุณอาจไม่เคยรู้ และยังรอการพิสูจน์ (ซตพ.)

ประดิษฐ์ลูกโป่ง ลุงหนวดใจดี
ขั้นตอนการทำหัว

1. เตรียมลูกโป่งตามรูป

2. เป่าลูกโป่งหัวใจ และลูกโป่งใส้ไก่เขียว

3. ลูกโป่งสีเขียวทำเป็น 2 ลูป เพื่อใช้
เป็นหนวด

4. บิดลูกโป่งหัวใจข้างหนึ่งเป็นลูกกลม

5. จะได้จมูก

6. เอาลูกโป่งทำหนวดในข้อที่ 3
ไปพันกับจมูก เพื่อล็อคไว้ไม่ให้จมูกคลายตัว

7. นำลูกโป่ง 3 นิ้วสีขาวเป่าให้ได้ขนาด
1 1/2 นิ้ว ทั้ง 2 ใบ เพื่อใช้ทำลูกตา

8. นำปากลูกโป่งทำตาผูกกัน แล้วเบียด
ใส่ใต้จมูก

9. ดันลูกตาทำตาขึ้นไปอยู่ด้านบนเป็นตา

10. เป่าปลายของลูกโป่งสีม่วง
เพื่อใช้ทำส่วนบนของหมวกขนาด 3 นิ้ว

11. ลูกโป่งสีม่วงที่เหลือเป่าและผูกกัน
ให้มีลักษณะคล้ายกลีบดอก เพื่อใช้ทำเป็น
ส่วนล่างของหมวก

12. นำส่วนบนของหมวกใส่ในส่วนล่าง

13. ติดสก็อตเทปที่ด้านล่างของหมวก

14. นำไปติดกับส่วนหัว

15. วาดลูกตาให้เรียบร้อย
 
ขั้นตอนการทำตัว แขน และขา

1. ทำลำตัวใช้ลูกโป่งใส้ไก่สีฟ้า ผูกกับ
ปากลูกโป่งหัวใจ

2. ทำขาสุนัขขนาด 8 นิ้ว 1 คู่ 7 นิ้ว 1 คู่
ตัดปลายผูกให้เรียบร้อย

3. ดันขาสุนัขขนาด 8 นิ้ว เข้าไปในขาสุนัข
ขนาด 7 นิ้ว จะไ้ด้ทั้งลำตัวและแขน

4. นำลูกโป่งใส้ไก่สีชมพู หรือสีเนี้อ
ดึงปากลูกโป่งพันกับรอยบิด ของส่วนแขน

5. บิดเป็นหูลิง 2 ลูปตัดต่อให้เรียบร้อย
จะได้เป็นมือของคน

6. ทำขาโดยใช้ลูกโป่งใส้ไก่สีแดง

7. บิดเป็นลูป 1 ลูป ทำตัวล็อคเบียดใส่
ไปในปลายล่างสุดของขา

8. บิดแบบกลีบดอก 2 ลูป เป็นเท้าคน

9. ที่เหลือตัดปล่อยลม และเหลือเป็นตัว
ล็อคไว้ 1 ลูป ผูกปลายให้เรียบร้อย
     

เป่าลูกโป่ง นกแก้วคู่หัวใจผูกโบว์
ขั้นตอนการทำตัวนก

1. ทำตัวนก เป่าลูกโป่ง 1 ใบ เหลือ
    ปลาย 4 นิ้ว นวดให้นิ่ม

2. บิดลูปที่ 1 ทำหัวนก ลูปที่ 2,3
    ทำตัวนก

3. นำลูปที่ 2,3 มารวมกัน

4. บิดรวมลูปที่ 2,3 แบบขาสุนัข

5. ได้บางส่วนของตัวนก

6. บิดลูปที่ 4 เพื่อทำอกนก

7. บับเบิลโรล ลูปที่ 4 เข้าไปใน
    ลูปที่ 2,3

8. ได้ตัวนก

9. บิด 1 ลูปเพื่อทำหางนกเป็นลูปที่ 5

10. พับลูปที่ 5

11. บิดแบบกลีบดอกได้หางนก

12. ตัดและปล่อยลมส่วนที่เหลือ

13. ปลายลูกโป่งพันกับหากนก

14. แทรกเข้าไปในตัวนก

15. สอดปลายไว้ในตัวนก กันหลุด

16. ได้ตัวนก 1 ตัว

17. ทำนกแบบเดียวกันอีก 1 ตัว
    เป็น 2 ตัว

18. นำปากลูกโป่งที่หัวนกมาผูกกัน
 
ขั้นตอนการทำโบว์

1. ทำโบว์ โดยใช้ลูกโป่งอีกหนึ่งสี
    เป่าให้เหลือปลาย 4 นิ้ว แล้วนวด
    ให้นิ่ม

2. บิดลูปที่ 1 ทำหางโบว์ ลูปที่ 2 ทำ
    ห่วงโบว์ที่ 1

3. พับลูปที่ 2

4. บิดลูปที่ 2 แบบกลีบดอก จะได้ห่วง
    โบว์ที่ 1

5. บิดลูปที่ 3 แบบกลีบดอกได้ห่วง
    โบว์ที่ 2

6. บิดลูปที่ 4 เพื่อทำห่วงยึดหัวใจ

7. พับลูปที่ 4

8. บิดลูปที่ 4 แบบกลีบดอก

9. บิดลูปที่ 5 เพื่อทำปมโบว์

10. พับลูปที่ 5

11. บิดลูปที่ 5 แบบกลีบดอกขนาดเล็ก

12. ได้ปมโบว์

13. จัดหางโบว์ บ่วงโบว์และปมโบว์
    ให้อยู่ด้านเดียวกัน ห่วงยึดหัวใจไว้
    ด้านหลัง

14. ตัดปล่อยลมลูกโป่งที่เหลือ

15. จัดขนาดให้เท่ากับหางโบว์ที่ 1

16. ผูกให้เีรียบร้อย

17. ยึดดึงห่วงโบว์ให้บานออก

18. ทำเช่นเดียวกันกับห่วงโบว์อีก
ด้านหนึ่ง ให้เรียบร้อยดังรูป
   
ขั้นตอนการทำหัวใจ

1. ทำหัวใจโดยใช้ลูกโป่งอีกสีหนึ่ง
เป่าเต็มใบ แล้วปล่อยลมออก แล้วนำ
ปลายเข้าหากัน

2. ผูกปลายเข้าด้วยกันเป็นห่วง

3. หาตำแหน่งตรงกลาง โดยจับแนบกัน

4. ดันตำแหน่งตรงกลางมายังตำแหน่งผูก

5. มือซ้ายจับรวบให้ดูเป็นรูปหัวใจ

6. นำไปใส่ในห่วงยึดหัวใจของโบว์ลูกโป่ง

7. จัดให้สวยงามได้เป็นหัวใจผูกโบว์

8. นำตัวนก 2 ตัว มาที่หัวใจตรง
    ตำแหน่งผูก

9. ยึดหางนกไว้ด้วยกัน

10. บิดหางนกรวมกัน 1 รอบ เพื่อยึดหัวใจ

11. ได้นกคู่เกาะหัวใจผูกโบว์

12. วาดตานกให้สวยงาม

บิดลูกโป่ง กระต่ายน้อย


ขั้นตอนการทำหัว

1. เป่าลูกโป่งเหลือปลายไว้ประมาณ
     4 นิ้ว

2. นวดลูกโป่งให้นิ่ม

3. ลูกโป่งที่นวดแล้วปลายจะเหลือน้อยลง

4. บิดเป็นลูป 3 ลูป

5. บิดรวมลูปที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกัน

6. ดึงปากลูกโป่งของลูปที่ 1
    ไปเจอกับรอยบิดของลูกที่ 2,3

7. เอาูปากลูกโป่งซุกไ้ว้ระหว่าง
    ลูปที่ 2 , 3

8. จะได้เป็นปากและเแก้มกระต่าย

9. ทำตา ข้างที่ 1 และหู 2 ข้าง
    โดยบิดลูปที่ 4,5,6

10. บิดรวมลูปที่ 5,6

11. บิดลูปที่ 1 เป็นลูปที่ 7 เพื่อทำ
      หูลิง

12. ปิดให้เป็นหูลิง

13. บิด 1 ลูป เพื่อทำตา 2 ข้าง
    เป็นลูปที่ 8

14. บิดรวมตาทั้ง 2 ข้าง เข้าด้วยกัน

15. ได้จมูก แก้ม ตา และหูกระต่าย

16. วาดจมูก ตา และคิ้วกระต่าย

17. หน้าตาที่วาดเสร็จแล้ว
   
ขั้นตอนการทำขา

1. บิดลูปที่ 9 เพื่อทำคอ ลูปที่ 10,11
    เพื่อทำขาหน้า

2. นำลูปที่ 10 ,11 มารวมกัน

2. นำลูปที่ 10 ,11 มารวมกัน

4. บิดลูปที่ 12 เพื่อทำตัวลูปที่ 13
  เพื่อทำขาหลัง ที่เเหลือเป็นหาง ลูปที่14

5. พับลูปที่ 13 เข้าหากัน

6. บิดลูปที่ 13 แบบกลีบดอกได้ขาหลัง
    ของกระต่าย

7. แหวกขาหลังออก แล้วเอาขาหน้า
    ใส่ในขาหลัง
 

พื้นฐานการบิด ดัดลูกโป่ง

1. การสูบลมเข้าลูกโป่ง
         ควรดึงยืดลูกโป่ง 2 – 3 ครั้ง เป็นการกระตุ้นเตือนลุกโป่ง แล้วสวมเข้าปากสูบ
ประมาณ 1 – 2 ของปากสูบ

 

2. การดึงลูกโป่งออกจากที่สูบ
          ให้จับด้วยมือซ้าย โดยเหลือจุก ลูกโป่งยาวพอสมควร เพื่อความสะดวกในการผูก

3. การผูกแบบที่ 1

3.1 ดึงปากลูกโป่งให้ยืดออก

3.2 นำนิ้วกลางวางชิดนิ้วโป้งดึงปาก
      ลูกโป่งพันนิ้วกลาง

3.3 พันนิ้วโป้ง ลอดใต้ลูกโป่ง

3.4 ผ่านนิ้วชี้ อย่าพันนิ้วชี้ แล้วนำปาก
   ลูกโป่งไปไว้ ระหว่างนิ้วโป้งและ
    นิ้วกลาง  และหนีบไว้

3.5 ดึงห่วงออกจากนิ้วโป้งและ
    นิ้วกลางระวังอย่าให้ปากลูกโป่งหลุด

3.6 การผูกเสร็จสิ้น และควรรูดปมที่ผูก
     ไปชิดกับตัวลูกโป่งด้วย
 
4. การผูกแบบที่ 2

4.1 จับลูกโป่งด้วยมือซ้าย มือขวาดึง
     ปากลูกโป่ง

4.2 นำปากลูกโป่งพันนิ้วชี้ และนิ้วกลาง
    ดันปากลูกโป่งเข้าใต้คอลูกโป่ง
    ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง

4.3 ดึงปากลูกโป่ง และดึงห่วงออกจาก
    นิ้วชี้และนิ้วกลาง

4.4 การผูกเสร็จสิ้น อย่าลืมรูดปมที่ผูกไป
    ให้ชิดตัวลูกโป่งด้วย
5. การบิดลูกโป่ง

5.1 จับลูกโป่งด้วยมือขวา

5.2 นิ้วทั้ง 4 คือ นิ้วชี้ กลาง นาง ก้อย
    ของมือขวาจิกตัวลูกโป่ง โดยมีนิ้วโป้ง
    รองรับด้านล่าง มือซ้ายจับเฉย ๆ แล้ว
    บิดออกด้วยมือขวา

5.3 มื่อขวาบิดลูกโป่งเพิ่ม 2 – 3 รอบ
    ได้ลูกที่ 1

5.4 นำลูกที่ 1 ไปมา้ีระหว่างนิ้วชี้ และ
    นิ้วกลางของมือซ้าย

5.5 ใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางมือซ้ายจับ
    ลูกโป่ง มือขวาจิกลูกโป่งแบบเดียวกับ
    ข้อ 2 และบิดเพิ่ม 2 – 3 รอบ ได้ลุกที่2

5.6 นิ้วชี้ของมือซ้ายยังคงหนีบลูกที่ 1
    มือขวาจับลูกโป่งที่เหลือ โดยไม่ต้องจับ
    ลูกที่2

5.7 ใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางของมือซ้าย
    จับลูกโป่ง มือขวาจิกลูกโป่งที่ระยะ
    1 1/2 นิ้ว บิดเพิ่ม 2-3 รอบ
    ได้ลูกที่ 3

5.8 ทำแบบเดียวกันอีก จะได้ลูกที่
4 -5 -6 ไปเรื่อย ๆ
     
6. การบิดขาสุนัข

6.1 บิดลูกที่ 1 ขนาด 1 1/2 นิ้ว
    ลูกที่ 2 ขนาด 3 นิ้ว พื้นฐานเดียวกับ
    ข้อ 5

6.2 บิดลูกที่ 3 ขนาด 3 นิ้ว

6.3 นำลูกที่ 1 และลูกโป่งที่เหลือมา
    แนบกัน

6.4 จับลูกที่ 1 และลูกโป่งที่เหลือด้วย
    มือซ้าย มือขวาจับลูกที่ 2 ,3 แล้วบิด
    รวมกัน

6.5 ได้เป็นขาสุนัข
     
7. การบิดกลีบดอก (Loop twist )

7.1 ปิดเป็นตัวล็อค 1 ลูป

7.2 พับลูกโป่ง ยาวประมาณ 3 นิ้ว

7.3 บิดแบ่ง

7.4 บิดรวม

7.5 จะได้เป็นกลีบดอก
     
8. การบิดกลีบดอก (Loop twist )

8.1 บิดเป็นตัวล็อค 1 ลูป

8.2 พับลูกโป่ง ยาวประมาณ 1 นิ้ว
      แล้วบิดแบ่ง

8.3 บิดรวม

8.4 จะได้เป็นหูลิง
9.การบิดหูลิงวิธีลัด (Pinch twist)

9.1 บิดเป็นตัวล็อค 1 ลูป

9.2 บิดเป็นลูปยาว 2 นิ้ว

9.3 ก่อนจะบิดล็อคขาดจากกัน ให้บีบไล่
    ลมออกไปเล็กน้อย แล้วค่อยบิดให้ขวด
    แยกจากกัน

9.4 ลูปที่ 2 จะยาวลดลงเหลือเพียง 1 นิ้ว
    และนิ่มกว่าลูปปกติ

9.5 พับลูกโป่ง เอามือซ้ายจับรวมลูปที่1
    กับลูกโป่งที่เหลือมือขวาจับลูปที่ 2
    ดึงและบิด

9.6 จะได้หูลิงตามต้องการ
   
10. การบิดตัวนก (bubble role twist)

10.1 บิดเป็นลูปยาว 1 1/2 นิ้ว 1 ลูป
5 นิ้ว 2 ลูป

10.2 รวมลูปที่ 2,3 โดยบิดแบบขาสุนัข

10.3 บิดเป็นลูปที่ 4 ขนาด 5 นิ้ว

10.4 นำลูปที่ 4 ไปแนบกับลูป 2,3

10.5 กดลูปที่ 4 แล้วหมุนลูป 2 ลูป 3
ขึ้นจนลูปที่ 4 แทรกลงไปในลูป 2,3

10.6 จะได้เป็นตัวนก
   
11. การบิดแนบปากหมู (Tulip twist ทิวลิป ทวิสด์)

11.1 เป่าลุกโป่งประมาณ ครึ่งใบ

11.2 ใช้นิ้วมือซ้าย กดปากลูกโป่ง
    ดันเข้าไปในลูกโป่ง

11.3 มือขวาบีบลูกโป่ง จับปากลูกโป่ง
    ภายในเอาไว้

11.4 เอานิ้วมือซ้ายออกมาจะเห็น
    เป็นดอกทิวลิป

11.5 มือซ้ายจับดอกทิวลิปมือขวาบิด
    เพื่่อล็อคลูกโป่งภายในไว้ไม่ให้หลุด

11.6 จะได้เป็นดอกทิวลิป ซึ่งมีลักษณะ
    เหมือนปากหมู