วิธีจัดงานไหว้ครู

การพิธีไหว้ครู ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้   จะต้องเตรียมสิ่งต่างๆ   ดังต่อไปนี้

สถานที่

1.โต๊ะหมู่บูชา

โดยตั้งไว้บนที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง  ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้ และธูปเทียน   และโต๊ะที่นำมาวางพานดอกไม้ และธูปเทียนที่นำมาบูชา

2. หนังสือ

เพื่อให้ประธานเจิม   โดยเอาหนังสือวางไว้บนพาน  บนโต๊ะเล็กหน้าที่บูชา

3.  ที่นั่งประธาน และคณาจารย์

จัดไว้ข้างๆ ที่บูชา

4.   ที่นั่งสำหรับนักเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู

1.  พานดอกไม้

มีดอกไม้ หลักๆ  ที่ใช้

-   หญ้าแพรก  ( ที่หมายถึงความเจริญงอกงามของสติปัญญา   )

-   ดอกมะเขือ ( หมายถึง  การอ่อนน้อมถ่อมตน )

-    ดอกเข็ม   ( หมายถึงฉลาด  จัดให้สวยงาม  )

2.  ธูปเทียน

พิธีการ

1. เมื่อประธานมาถึง นักเรียนทั้งหมด ยืนขึ้นและทำคความ

เคารพ

2. จุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธรูปที่แท่นหมู่บูชา

3.  เริ่มพิธี  โดยการสวดมนต์

4.  หลังจากนั้น  กล่าวคาถา ไหว้ครู     และวรรคแรกของคำไหว้ครู

5.  เมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จแล้ว   ให้ว่าคาถไหว้ครูตอนท้าย

6.  ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน

7. ประธานเจิมหนังสือ  เพื่อความเป็นศิริมงคล

คำไหว้ครู

( หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครู  )     ปาเจราจะริยาโหนติ    คุณุตะรา  นุสาสะกา  )

(  นักเรียนทุกนรับพร้อมกัน )

ข้าขอประณตน้อมสักการ                     บูรพคณาจารย์

ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา                          อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลฯ  ปัจจุบัน

ข้า ฯ  ขอเคารพอภิวันท์                       ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดช  กตเวทิตา                                อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ                        อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี                           ประโยชน์ทวี

แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ

(  หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครูตอนจบ )     ปัญญาวุฑฒิ     กะเรเต   เต  ทินโนวาเท   นะมามิหังฯ

คำปฎิญาณตน

เราคนำไทย     ใจกตัญญู   รู้คุณชาติ    ศาสนา  พระมหากษัตริย์

เรานักเรียนจักต้องประพฤติตน  ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

วันครู

สำหรับวันครู   ( วันที่  16   มกราคม   ของทุกปี )  เป็นวันที่มีการจัดพิธีไหว้ครูอีกอย่างหนึ่ง   ผู้ร่วมงาน คือบรรดาครูบาอาจารย์ ที่สอนนักเรียนในปัจจุบัน  มาร่วมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้    และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี   อาจมีครูอาวุโส   เป็นประธานในงานด้วย

การไหว้ครูในปริบทอื่น

การไหว้ครูยังมีปรากฏในกิจกรรมอื่น   เช่น

1.  การไหว้ครูมวย  เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาทางศิลปะมวยไทย   เช่นเดียวกับ  กระบี่ / กระบอง

2.  การไหว้ครู  ก่อนการแสดงศิลปะ ดนตรี   เช่น  หนังตะลุง

3.   การไหว้ครูในงานประพันธ์   เรียกว่า บทไหว้ครู  หรือ   อาเศียรวาท

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.