วิธีทำดอทคอม (Witeetum.com)

สาระพัดวิธีที่คุณอาจไม่เคยรู้ และยังรอการพิสูจน์ (ซตพ.)
วิธีจัดงานไหว้ครู

การพิธีไหว้ครู ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้   จะต้องเตรียมสิ่งต่างๆ   ดังต่อไปนี้

สถานที่

1.โต๊ะหมู่บูชา

โดยตั้งไว้บนที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง  ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้ และธูปเทียน   และโต๊ะที่นำมาวางพานดอกไม้ และธูปเทียนที่นำมาบูชา

2. หนังสือ

เพื่อให้ประธานเจิม   โดยเอาหนังสือวางไว้บนพาน  บนโต๊ะเล็กหน้าที่บูชา

3.  ที่นั่งประธาน และคณาจารย์

จัดไว้ข้างๆ ที่บูชา

4.   ที่นั่งสำหรับนักเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู

1.  พานดอกไม้

มีดอกไม้ หลักๆ  ที่ใช้

-   หญ้าแพรก  ( ที่หมายถึงความเจริญงอกงามของสติปัญญา   )

-   ดอกมะเขือ ( หมายถึง  การอ่อนน้อมถ่อมตน )

-    ดอกเข็ม   ( หมายถึงฉลาด  จัดให้สวยงาม  )

2.  ธูปเทียน

พิธีการ

1. เมื่อประธานมาถึง นักเรียนทั้งหมด ยืนขึ้นและทำคความ

เคารพ

2. จุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธรูปที่แท่นหมู่บูชา

3.  เริ่มพิธี  โดยการสวดมนต์

4.  หลังจากนั้น  กล่าวคาถา ไหว้ครู     และวรรคแรกของคำไหว้ครู

5.  เมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จแล้ว   ให้ว่าคาถไหว้ครูตอนท้าย

6.  ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน

7. ประธานเจิมหนังสือ  เพื่อความเป็นศิริมงคล

คำไหว้ครู

( หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครู  )     ปาเจราจะริยาโหนติ    คุณุตะรา  นุสาสะกา  )

(  นักเรียนทุกนรับพร้อมกัน )

ข้าขอประณตน้อมสักการ                     บูรพคณาจารย์

ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา                          อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลฯ  ปัจจุบัน

ข้า ฯ  ขอเคารพอภิวันท์                       ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดช  กตเวทิตา                                อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ                        อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี                           ประโยชน์ทวี

แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ

(  หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครูตอนจบ )     ปัญญาวุฑฒิ     กะเรเต   เต  ทินโนวาเท   นะมามิหังฯ

คำปฎิญาณตน

เราคนำไทย     ใจกตัญญู   รู้คุณชาติ    ศาสนา  พระมหากษัตริย์

เรานักเรียนจักต้องประพฤติตน  ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

วันครู

สำหรับวันครู   ( วันที่  16   มกราคม   ของทุกปี )  เป็นวันที่มีการจัดพิธีไหว้ครูอีกอย่างหนึ่ง   ผู้ร่วมงาน คือบรรดาครูบาอาจารย์ ที่สอนนักเรียนในปัจจุบัน  มาร่วมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้    และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี   อาจมีครูอาวุโส   เป็นประธานในงานด้วย

การไหว้ครูในปริบทอื่น

การไหว้ครูยังมีปรากฏในกิจกรรมอื่น   เช่น

1.  การไหว้ครูมวย  เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาทางศิลปะมวยไทย   เช่นเดียวกับ  กระบี่ / กระบอง

2.  การไหว้ครู  ก่อนการแสดงศิลปะ ดนตรี   เช่น  หนังตะลุง

3.   การไหว้ครูในงานประพันธ์   เรียกว่า บทไหว้ครู  หรือ   อาเศียรวาท

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.